Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Disclaimer

 1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. Easy Software: Easy Software bvba, met maatschappelijke zetel te Roosendijk 5, 3910 Neerpelt en met ondernemingsnummer 0887.433.501, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

 2. Website: www.ikbouweenwoning.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door Easy Software; en

 3. Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website.

 1. Toegang tot de Website

De toegang tot de informatie op de Website en de diensten, die op Website worden aangeboden, zijn gratis. De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien de Bezoeker verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat de Bezoeker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Easy Software kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

 1. Informatie op de Website

Easy Software beheert de Website en past ze voortdurend aan teneinde aan Bezoekers de meest recente informatie te verschaffen. Easy Software beoogt Bezoekers zo goed mogelijk via de Website te informeren. Indien onjuiste informatie op de Website zou worden gepubliceerd, zal Easy Software alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Easy Software is echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd. Door het louter raadplegen van de Website wordt Easy Software tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van Easy Software nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen, etc. De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen. De Bezoeker is verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van de gegevens op de Website. De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

 1. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan Easy Software te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden. De Website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan Easy Software, hetzij totaal onafhankelijk zijn van Easy Software. Easy Software kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst. Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de Bezoeker aangebracht. Easy Software controleert (de inhoud van) deze andere websites niet. Zodra Easy Software met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van Easy Software overeenstemt, zal Easy Software de hyperlink naar deze website verwijderen. Easy Software kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van Easy Software en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Easy Software. Bezoekers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van Easy Software en/of van derden integraal te respecteren. Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Easy Software. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag de Bezoeker, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Easy Software, informatie van deze Website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. Easy Software machtigt de Bezoeker eveneens om de gegevens van de Website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld. Easy Software behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

 1. Aansprakelijkheid

Door de Website te bezoeken, doet de Bezoeker afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op Easy Software betreffende het gebruik van gegevens, informatie en tools die op de Website ter beschikking worden gesteld. Door de Website te bezoeken, aanvaardt de Bezoeker om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website op zich te nemen. Zo draagt de Bezoeker onder meer (niet-limitatief) zelf het risico op schade aan zijn computer, software en gegevens en/of verlies van gegevens wanneer deze schade of dit verlies te wijten is aan bijvoorbeeld een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Easy Software kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Easy Software en haar informatieleveranciers kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de Website en/of op verwante informatiediensten. Easy Software wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.

 1. Veiligheid van de Website

Teneinde de veiligheid van haar Website te waarborgen, zal Easy Software alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de Website zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal Easy Software alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

 1. Toepasselijk recht

Vermits de Bezoeker door zijn bezoek aan de Website onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de Bezoeker ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt valt.