Privacy- & cookieverklaring

 1. Definities

In deze privacy- & cookieverklaring wordt verstaan onder:

 1. Easy Software: Easy Software bvba, met maatschappelijke zetel te Roosendijk 5, 3910 Neerpelt en met ondernemingsnummer 0887.433.501, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

 2. Website: www.ikbouweenwoning.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door Easy Software; en

 3. Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Easy Software is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die zij in het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt.

Easy Software hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van de privacy van Bezoekers en aan de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens. Onderhavige privacy- & cookieverklaring heeft tot doel Bezoekers te informeren over de modaliteiten betreffende het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.

Easy Software verbindt zich ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be. Easy Software heeft naar best vermogen de nodige juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van persoonsgegevens te vermijden.

Door de Website te raadplegen, aanvaardt de Bezoeker het onderhavige privacy- en cookiebeleid van Easy Software en verleent hij Easy Software de toestemming om persoonlijke gegevens, die op de Bezoeker betrekking hebben, in te zamelen en te verwerken volgens de modaliteiten en principes die in onderhavige privacy- & cookieverklaring worden beschreven.

 

 1. Algemene informatie omtrent de Website

Bezoekers kunnen de Website bezoeken en de nodige informatie over de diensten van Easy Software verzamelen, zonder persoonsgegevens aan Easy Software mee te delen.

Easy Software biedt haar Bezoekers echter de mogelijkheid om bepaalde diensten te personaliseren en bijkomende tools te gebruiken. Easy Software is niet verantwoordelijk indien de gebruikte diensten of tools, die toegankelijk worden na mededeling van persoonlijke gegevens, niet het gewenste resultaat opleveren.

De Bezoeker heeft eveneens de mogelijkheid om via de Website e-mails te sturen aan Easy Software. Die boodschappen worden bezorgd aan de bevoegde personen binnen de organisatie van Easy Software, die er naar best vermogen op kunnen antwoorden, doch hiertoe niet verplicht zijn.

De Website beantwoordt aan regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

 

 1. Ingezamelde gegevens en precisering van de doeleinden

Easy Software zamelt persoonsgegevens in die de Bezoeker vrijwillig aan Easy Software verschaft. Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de Bezoeker Easy Software de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de ondergenoemde doeleinden.

De gegevens die Easy Software inzamelt bij de registratie op de Website zijn enkel deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld.

Indien de Bezoeker ervoor kiest om aan Easy Software persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, e-mailadres of andere informatie waarvan de Bezoeker het nuttig acht om aan Easy Software te bezorgen, verwerkt Easy Software die gegevens op vertrouwelijke wijze overeenkomstig de bepalingen van deze verklaring en de in België geldende wettelijke bepalingen.

Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen. "Vertrouwelijke verwerking” betekent dat Easy Software de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerkt overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992.

Na de registratie krijgen de Bezoekers de keuze om al dan niet e-mailberichten van Easy Software te ontvangen. Enkel de Bezoekers die uitdrukkelijk hun toestemming hebben verleend, zullen door Easy Software per e-mail worden gecontacteerd. Indien de Bezoeker achteraf zijn toestemming wenst in te trekken, kan de Bezoeker contact opnemen met Easy Software op het adres Roosendijk 5, 3910 Neerpelt of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien de Bezoeker aan Easy Software persoonsgegevens verstrekt, neemt Easy Software ze op in haar systeem en verwerkt en bewaart Easy Software die gegevens voor de volgende doeleinden:

 • bezoekersadministratie;

 • beheer van aanvragen tot informatie;

 • gebruik voor commerciële doeleinden door Easy Software of haar commerciële partners;

 • het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van onze website;

Indien Easy Software persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een nieuw doeleinde, zal Easy Software voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor de toestemming van de Bezoeker vragen.

Onderhavig beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer kan geen aanleiding geven tot het inperken van de rechten waarover Easy Software beschikt jegens een natuurlijke persoon ingevolge een overeenkomst of andere wetgeving.

 

 1. Verspreiding van gegevens aan derden

Door persoonsgegevens te verstrekken via de Website, stemt de Bezoeker er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan onze dochterondernemingen, onze commerciële partners, etc. Indien de Bezoeker niet wenst dat zijn gegevens worden overgemaakt aan derden, kan de Bezoeker op elk ogenblik zich hiertegen verzetten middels zijn recht tot verbetering van de persoonsgegevens door contact op te nemen met Easy Software op het adres Roosendijk 5, 3910 Neerpelt of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Easy Software behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens krachtens de wet of/en op verzoek van gerechtelijke of administratieve autoriteiten over te maken aan deze instanties.

 

 1. Duur van de bewaring van de gegevens

De ingezamelde gegevens worden in beginsel voor onbepaalde duur door Easy Software bewaard.

Het persoonlijk profiel van een Bezoeker en de ingezamelde gegevens worden verwijderd:

 • door tussenkomst van Easy Software zodra de Bezoeker Easy Software erom verzoekt door contact op te nemen met Easy Software op het adres Roosendijk 5, 3910 Neerpelt of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

 

 1. Toegang tot persoonsgegevens die door Easy Software worden verwerkt

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 heeft elke Bezoeker op ieder ogenblik en op eenvoudig verzoek het kosteloos recht om zich tegen de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing te verzetten alsook het kosteloos recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens die op de betreffende Bezoeker betrekking hebben. Hiervoor kan de Bezoeker, mits bewijs van identiteit, zich schriftelijk tot de verantwoordelijke voor de verwerking bij Easy Software richten op het adres Roosendijk 5, 3910 Neerpelt of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In de e-mails die de Bezoeker ontvangt, zal steeds de mogelijkheid worden vermeld om te verzaken aan de ontvangst van enig bericht in de toekomst en om de persoonsgegevens indien nodig te wijzigen.

 

 1. Cookies

Easy Software streeft ernaar om Bezoekers duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op het toestel van Bezoekers (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op de behoeften en voorkeuren van Bezoekers af te stemmen.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen. Cookies helpen Easy Software om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die de Bezoeker heeft bezocht en zijn voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat de Bezoeker die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Op de Website worden [sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra de Bezoeker de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op de computer blijven staan, ook nadat de Bezoeker de browser heeft gesloten)] gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Processen: Procescookies laten de Website functioneren en leveren diensten die de Bezoeker verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de Website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.

- Voorkeuren: Dankzij de voorkeurcookies kan de Website de voorkeuren van Bezoekers in verband met de Website onthouden, zoals taal, lettergrootte, schermresolutie, type browser, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien de Bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.

- Beveiliging: De beveiligingscookies worden gebruikt om de Bezoeker te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor de beveiligde delen van de Website.

- Reclame: De reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op de Bezoeker door bepaalde informatie over de Bezoeker te verzamelen, zoals het soort websites dat de Bezoeker bezocht, de pagina die voorafgaat aan de toegang tot de Website, keuzes die door de Bezoeker op websites gemaakt worden, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen.

- Prestaties: De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe de Bezoeker omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina's die de Bezoeker het vaakst bezoekt, de activiteit van de Bezoeker op de Website en hoe vaak de Bezoeker terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring. Indien de Bezoeker niet wilt dat er gegevens over zijn websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan de Bezoeker de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden en installeren.

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat de Bezoeker cookies activeert en/of aanvaardt op zijn computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies is Easy Software niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen en bestaat de kans dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat de Bezoeker geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin zijn Bezoekers vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan de Bezoeker de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien de Bezoeker cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat de Bezoeker daarna zijn voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

 

 1. Contactpunten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en cookies

Indien een Bezoeker na het lezen van deze privacy- & cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan de Bezoeker contact opnemen met de contactpersoon op het adres Roosendijk 5, 3910 Neerpelt of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan de Bezoeker zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (www.privacycommission.be).