Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Schenken van grond

Waarom:

Omwille van de financiële voordelen. (aanzienlijk goedkoper dan successierechten)

Wilt u onroerende goederen schenken, dan moet u naar de notaris gaan. U kan in dit geval geen handgift doen. De notaris zal de schenkingsakte opmaken. Een dergelijke schenking bij notariële akte moet binnen de vijftien dagen door de notaris ter registratie worden aangeboden. Bij deze gelegenheid betaalt de notaris de schenkingsrechten die hem door de partijen werden voorgeschoten.

Als u vrijwillig een onderhandse akte ter registratie aanbiedt waaruit een handgift blijkt en waarin zowel schenker als begiftigde tussenkomen of waarin de begiftigde de handgift erkent, gebeurt de registratie tegen contante betaling.


googleInArticle2

Wanneer:

Een schenking van onroerende goederen in België gelegen leidt tot de heffing van het Vlaams schenkingsrecht wanneer:

  • de rijksinwoner - schenker zijn fiscale woonplaats tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België (zie ook de FAQ registratierechten). Indien het een schenking door een rechtspersoon betreft, moet deze rechtspersoon tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn zetel van werkelijke leiding het langst in het Vlaamse Gewest hebben gevestigd.
  • de niet rijksinwoner - schenker een onroerend goed schenkt dat in het Vlaamse Gewest ligt.

Onder fiscale woonplaats wordt verstaan de feitelijke woonplaats. Het is de plaats waar het gezin of de alleenstaande gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft. De inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de aangekochte woning volstaat op zich niet.

Wie:

Vooral interessant voor het doorgeven van eigendommen tussen grootouders - ouders en kinderen.

Hoeveel:

Als de gift officieel moet worden gemaakt door een voor de notaris verleden akte of wanneer u dit zo wenst, betaalt u schenkingsrecht, de honoraria van de notaris en diverse kosten (zegels, opzoekingen, hypotheek …). Het bedrag van de schenkingsrechten varieert naargelang de waarde van de overgedragen goederen en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde. De tarieven van het schenkingsrecht zijn de bevoegdheid van de gewesten. Ze variëren naargelang de fiscale woonplaats van de schenker. Klik hier voor meer info.

Bron: belgium.be

Sinds 2003 zijn de schenkingsrechten voor bouwgronden verlaagd t.o.v. de schenkingsrechten op andere onroerende goederen. Deze tariefvermindering zou eind 2011 ten einde lopen maar werd verlengd tot en met 31 december 2014. De voorwaarde tot indiening van een volledig dossier tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd evenwel vervangen door de voorwaarde tot het aangaan door één of meerdere begiftigde van de verbintenis tot het vestigen van de hoofdverblijfplaats op het adres van de verkregen bouwgrond binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de schenkingsakte. De tariefvermindering geldt voor een heffingsgrondslag tot 150.000 euro. In rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden wordt het tarief verlaagd met 1%. Tussen alle anderen bedraagt het 10%.

Voorbeeld 1:

U schenkt uw dochter een bouwgrond met een waarde van 120.000 euro. Er zal een schenkingsrecht worden geheven van 5.225 euro.

Vermindering_rechte_lijn.PNG

Voorbeeld 2:

U schenkt uw neefje een bouwgrond met een waarde van 120.000 euro. Er zal een schenkingsrecht worden geheven van 12.000 euro.

vermindering.PNG

Voor de toekenning van de vermindering wordt rekening gehouden met de schenkingen die tussen dezelfde personen hebben plaatsgevonden in de periode van drie jaar die de schenking van de bouwgrond voorafgaan (het zogeheten "progressievoorbehoud"). Hierdoor bedraagt de vermindering 0% als er tussen dezelfde personen reeds een schenking voor een waarde van 150.000 euro heeft plaatsgevonden. Als een schenking van een bouwgrond en een gewone schenking in eenzelfde akte of in een verschillende akte maar van dezelfde datum plaatsvinden, wordt geacht dat de schenking van de bouwgrond eerst plaatsvindt. Hierdoor blijft het effect van de tariefvermindering voor bouwgrond behouden.

Voorbeeld:

U schenkt uw dochter in 2010 een perceel bouwgrond met een waarde van 120.000 euro. In 2011 schenkt u uw dochter nog een perceel bouwgrond met een waarde van 100.000 euro. Op de eerste schenking in 2010 zal er een schenkingsrecht worden geheven van 5.225 euro.

schenking_bouwgrond_rechte_lijn.PNG

Op de tweede schenking in 2011 zal er een schenkingsrecht worden geheven van 13.000 euro.

schenking_bouwgrond_rechte_lijn2.PNG

Er zal op de twee schenkingen samen dus een schenkingsrecht worden geheven van18.225 euro.

Het progressievoorbehoud geldt ook voor de successierechten. Dit betekent dat bij de bepaling van het toepasbaar tarief rekening zal worden gehouden met de schenkingen die tussen de erflater en de begunstigde hebben plaatsgevonden in de drie jaar die het overlijden van de erflater voorafgaan. Van deze regel wordt echter afgeweken voor de schenking van bouwgrond in de rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden.

Meer informatie kan u vinden op volgende linken notaris.be, vlaanderen.be en belgie.be.

Bron: vlaanderen.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...