Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Voorlopige of onderhandse verkoopovereenkomst

Wanneer de koper en verkoper (de eigenaar of zijn tussenpersoon) het eens zijn over de verkoopmodaliteiten wordt de voorlopige of onderhandse verkoopovereenkomst opgesteld (ook wel "compromis" genoemd).

Overeenkomst is bindend

Meestal spreekt men over “voorlopige verkoopovereenkomst” of “compromis”. Deze benamingen zijn echter misleidend. Ten onrechte laten zij uitschijnen dat zowel de koper als de verkoper de overeenkomst nog kunnen verbreken.

Niets is minder waar: zodra een verkoper zich verbindt een goed over te dragen aan een koper die ermee akkoord gaat de daarvoor bepaalde prijs te betalen, is de verkoop gesloten en kan geen van beide partijen nog terug, ook niet indien er nog geen voorschot is betaald. Het geschrift dat bij deze gelegenheid wordt opgemaakt, de zogenaamde ”voorlopige” verkoopovereenkomst, is dus allesbehalve voorlopig. Integendeel, de verkoop is definitief! Daarom wordt gesproken van een “onderhandse verkoopovereenkomst”. Deze vormt het bewijs voor de partijen dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële akte.

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoop overeenkomst en van de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Immers, binnen deze termijn dienen de registratierechten te worden betaald. Mocht tijdens deze periode één van de partijen overlijden, dan gaan de rechten en plichten aangegaan bij de onderhandse verkoop overeenkomst automatisch over op de erfgenamen. Het is dus van het allergrootste belang de onderhandse verkoopovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk op te stellen, zodat geen ruimte gelaten wordt voor discussie achteraf.

Opschortende voorwaarde(n)

De inlassing van een opschortende voorwaarde geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Zo kan worden afgesproken dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening bekomt.

Dit wordt best voldoende gedetailleerd:

  • binnen welke termijn moet de financiering toegekend worden
  • welk bedrag moet gefinancierd worden
  • op welke wijze zal de verkoper ingelicht worden over het al dan niet toekennen van de financiering?

Een ander voorbeeld van een opschortende voorwaarde die in de onderhandse verkoopovereenkomst kan worden opgenomen is de opschortende voorwaarde van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, eventueel gekoppeld aan een milieuvergunning, bekomen van een hypothecair krediet, overlijden.

Doet deze voorwaarde zich niet voor dan zal de verbintenis niet uitgevoerd kunnen worden. “Een verbintenis onder een opschortende voorwaarde aangegaan, is die welke afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere gebeurtenis ,ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is. In het eerste geval kan de verbintenis niet uitgevoerd worden dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. In het tweede geval heeft de verbintenis haar gevolgen met ingang van de dag waarop zij is aangegaan.” (Art. 1181 Burgerlijk Wetboek)

De optie

Stel; U wenst te kopen, maar u bent nog niet 100% zeker. Anderzijds laat u toch niet graag de gelegenheid aan u voorbijgaan. In dat geval kunt u aan de eigenaar-verkoper een optie vragen. Dit is een eenzijdige verbintenis van laatstgenoemde om niet te verkopen aan iemand anders binnen een bepaalde termijn (bv. 1 week of 14 dagen). Beslist u binnen deze periode te kopen, dan laat u dit schriftelijk weten aan de verkoper. Dit noemt men dan het “lichten” van de optie. Meestal wordt overeengekomen dat u de verkoper per aangetekende brief moet inlichten.

Eenmaal de optie gelicht, is de verkoop definitief. Wordt daarentegen de optie niet gelicht binnen de bepaalde termijn, dan is er geen verkoop en is de eigenaar terug vrij te verkopen aan wie hij wil. Een optie moet beperkt worden in de tijd. Men kan immers de verkoper niet onbeperkt laten wachten. Omdat door het lichten van de optie de verkoop automatisch volgt, is het noodzakelijk dat alle modaliteiten van de verkoop (onder meer prijs, betalingstermijn en voorwaarden) reeds nauwkeurig in de optie zijn opgenomen.

Teneinde de eigenaar-verkoper te overhalen een dergelijke optie toe te staan, zal de kandidaat-koper hiervoor soms een bepaald bedrag moeten betalen. Wordt de optie niet gelicht, dan behoudt de eigenaar deze som als een soort schadeloosstelling. Wordt de optie wel gelicht, dan zal dit bedrag gelden als eerste voorschot. Aldus wordt rekening gehouden met de belangen van beide partijen. Zoals bij de onderhandse verkoopovereenkomst, zal ook hier uiterlijk binnen vier maanden na het lichten van de optie, de notariële akte volgen.

Bron: Notaris.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer/Makelaar/Notaris
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...